Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

De Amazighrenaissance in Noord-Afrika

Résumé : Lange tijd werden de Amazightalen en -culturen niet erkend in Noord-Afrika. De laatste decennia is daar een kentering in gekomen. Dankzij intensiever wetenschappelijk onderzoek, een groeiende culturele productie en de promotie van materieel en immaterieel erfgoed kennen de Amazighculturen een toegenomen zichtbaarheid en kan men spreken van een renaissance.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [7 references]  Display  Hide  Download

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01111651
Contributor : Mena B. Lafkioui <>
Submitted on : Friday, January 30, 2015 - 4:55:18 PM
Last modification on : Saturday, March 28, 2020 - 2:16:30 AM
Long-term archiving on: : Saturday, September 12, 2015 - 7:05:17 AM

File

Lafkioui_Zemzem2013_.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01111651, version 1

Citation

Mena B. Lafkioui. De Amazighrenaissance in Noord-Afrika. ZemZem - Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam, 2013, pp.25-33. ⟨hal-01111651⟩

Share

Metrics

Record views

416

Files downloads

176